تبلیغات
Davoud Shahidi - در ستایش استاد مهندس هوشنگ سیحون

در ستایش استاد مهندس هوشنگ سیحون

یک اومانیست واقعی، یک کاپیتالیست – سوسیالیست، است.

نوشتاری در ستایش مهندس هوشنگ سیهون                  داوود شهیدی

 

لکوربوزیه بزرگ، روزی در تعریف یک معمار گفت که یک معمار، نه یک کاپیتالیست و نه یک سوسیالیست است و بلکه او یک کاپیتالیست – سوسیالیست است.

من می دانم و باور دارم که خیلی ها درخیلی محفل و مجلس ها ، خیلی این را گفتند و اما هرگز در نیافتند که استاد از چه سخن می گوید.

و اما یک معمار، اگر در یک خاستگاه زمان تاریخی و مکان جغرافیائی خاص، درست و استوار قرار گیرد و بایستد ، به ناگزیر، به گمان من روایتی از یک کاپیتالیست – سوسیالیست است، یا تصور تصویر است از یک پرنده که روی یک الاغ سوار است.

یک معمار، به ناچار کاپیتالیست است چون با پول است که فکر محقق می شود و این فکر است که باید بر پول سوار شود . اما نه تنها این و اما این هم باید که پول یک سیستم است که معمار آن را بداند و تدبیر کند.

شگفت آور نیست که سولیوان، این عاشق و بیقرار هنر معماری، روزی گفت:

-          آنچه از معماری مهم تر است، یافتن قطعه زمینی است که معماری بر آن قرار گیرد.

یعنی ، باری بهر جهت و به هر حال، یک الاغ باید باشد تا پرنده بر آن بنشیند.

اما، خدا و شاعر و معمار، خوب می داند که الاغ ها هم چون پرنده ها، شاعرانه و دلپذیرند. و تنها ترسوها می گویند و عاشق پیشه های آماتور که تنها، این پرنده ها هستند که دلپذیرند و اما... اینک باز هم در بارۀ یک کاپیتالیست – سوسیالیست.

می دانم  و آلبرکامو نیز تأکید می کند که کاپیتالیسم، خوش خط و خال است و این را باز می گویم که باید دانست که این دموکراسی های نام آور از بطن تاجر طماع و کاهن مکار، برخاسته اند که مولیر و بالزاک  در آغاز قرن 20 و اشتاین بک و آرتور میلر در میانۀ آن ، آن را در هیأت های متفاوت، افشاء کرده اند و بازشنوی این عبارات از جرج آرول، این هشدار دهندۀ بزرگ که از آن پرچم های سرخ و حرکت های خیابانی و اعتراض ها و فریاد ها و سرودهای انترناسیونال یاد می کند که هنوز در چنبرۀ استالینیسم مسخ و گرفتار نشده اند و ما را می برد به رساله های انگلس و نگرش فوریه به مسکن کارگری در شکل گیری تخیل اجتماعی در معماری و شهر و ما را می برد به آن درک همه جانبه از یک معمار که مردم و حقوق مردم را پاس می دارد و تجمل وتعیّن را انگیزه طراحی ساختمان نمی داند و ... که فرهنگ را و جامعه و تاریخ را.

 و اما هوشنگ سیحون!

و او چرا یک معمار است و من می گویم چون یک معمار حقیقی است و هم یک معمار واقعی است و این است که چرا می گویم یک اومانیست واقعی – یک کاپیتالیست – سوسیالیست است.

یا الگوی یک کنتراست هارمونیک و این است که او همچنان است در کنار آن های دیگر اما آنسوی مرزهای جغرافیا و اما در این کهن بوم و بر، چنان که در بزرگداشت الوار آلتو و در حضور آلوار آلتو. و هم چنان است که آقای ریچارد نوترا آرشیتک بزرگ آمریکائی در کنار آقای مهندس هوشنگ سیحون رئیس دانشکده هنرهای زیبا و دانشجویان دانشکده دیده می شوند.

 و اما او در فرانسه در مدرسه بوزار پاریس، دیپلم گرفت و با اسطوره هائی چون آگوست پره، کار کرد و در ایران، مهندسی و استادی کرد و ریاست بر دانشکدۀ هنرهای زیبا در ادامه آندره گودار و سربالائی اعتبار و شهرت را درست در نوردید و نام شد تا تأثیرگذار شود و بر معماری و معمار نگاه کرد در سرزمین مادری و این روایتی است از معمارها که این من، دارد دانسته های خود را در حضور او روایت می کند و شرح و عرض حال می دهد به تاریخ که می گویم و می دانم که :

آنچه در برابر او بود یک اسپاگتی از جورهای ناجور و ناجورهایی که سردر گم!

و اما در این اسپاگتی در هم چه رشته هایی را یافت و دنبال می توان کرد. در انبوه در هم اینهمه گرایش ها و خط و ربط ها و یا حرکت ها و جریان های احساس و فکر و شاید!

که یکی روشنفکر و انتلکتوئل، دنباله دار درک مجرد و نو یک معمار در مدرسۀ باوهاوس که دارد در شریان های آموزش غربی، پخش و منتشر می شود. اما بهرحال، یک دیگر هم، یک ذهن غرب زده است که هرچند یکی دیگر است و اما که تنها اداست و اطوار است... و حال، یک دیگر هم ، بی آماده سازی و بسترسازی است که مواجهه و رودررویی می کند که اوتنها ایده را در انگشتان می فشارد و بر عرصۀ پوک و ناگسترده، تنها اشک می ریزد و رمانس است و حساس است و اما منفعل است و چاره ساز نیست و این است که حادثه، اتفاق نیست و تنها احساس پراکنی و آه و خشم و سوز و گداز.

و اما این یکی عوامانه است و ترشرو است و دندان قروچه است و که فیل رو می کند که ناگزیر باید آن را هوا کند که یا بدون طویله شایسته و بایسته فیل است و یا که این فیل از جنس بادکنک است و بس و یا در خور باد و هواست.

و دیگر رشته ها، آن کس ها و نا کس های یک اسپاگتی کمونیست و فقط کمونیست که منفی و منفی و منفی و حالا، هر چند شاید رستگار و اما زنده بگور!

و با تمام آن روال ها  و چپ روی و تا اینکه غرب روی و یا اینکه چپ زدگی تا غرب زدگی و امّا غرب زدگی نه که، عرب زدگی بی لگام  و افسار که انگاریک عکس برگردان که حتی آن آرشیتکتور دو ژوردوئی ها را که تنها روزنه هایشان بود مرعی نبود و تنها راوی بود و آنها یا ناتمام اند و یا هرگز پیوستگی سامانه دار که ندارند بلکه هرج و مرج هم نه و حتی پیروی کورمال هم نه و تنها لولیده اند و بس و یک جور شده اند خود اسپاگتی در هم جوش!

اما خود صاحب دید نو و مجرد که ایلیا ارنبورگ و روزا لوگزامبورک را در کنار دارد، در مدرسه معماری باوهاوس می گوید که ما معماران نباید که تنها در انتظار تغییرات اجتماعی باشیم تا آن لحظۀ خوب که معماری در آن تبلور یابد و در برابر ما خودنمائی کند و بنمایاند و پدیدار شود هم! وپرنده بهرحال روی یک الاغ سوار است. آه ای الاغ بی گناه.

پس یک معمار که پول را تدبیر می کند بناگزیر در ارتباط درست و کاردان با حاکمان سیاست روز قرار می گیردو نه دهان کجی می کند و بی قراری و نه تسلیم و سرسپردگی!

و من تنها، این را می گویم و بر آن پای می فشارم که سیحون، این حیرت زدۀ مردم و فرهنگ آنها، چگونه کولی وار، ایشان و سرزمین ایشان را در می نوردد و یادداشت می زند با طرح هایش، حس و فکر معماری را ثبت می کند.

او در کروکی هایش ، تنها دست قوی نیست بلکه یک ذهن قوی است و فرهیخته و پویا که زندگی را در قالب طرح زنی هایش هم آواز می دهد و هم می سراید و هم ضبط می کند.

یا او در یک آنجای دیگر در هیأت راهبر تشکل معماری، مردم و مدنیت را پاس می دارد.

که خبر خوانی می کنم و بس و می گویم که بهرحال سوسیالیست ها اینگونه اند تا بانکدارهای با انبان های پول،  که انجمن معماران با اقتصاد برنامه ریزی شده از مردم و زاغه نشین پشتیبانی می کند تا ایشان را سکونت و سامان دهد و هم انسان و هم بافت اساسمند شهر راپاسداری کند و هرج و مرج شهری امر بی خانمانی را چاره جو و هدایتگر نیست .

یا دفتر فنی دانشکدۀ هنرهای زیبا که برپا می شود تا کنترل دانشگاهی باشد بر امر ساخت و ساز و نوسازی ایران.

تشکل معماران در اندیشۀ و تأمل و دست اندرکار در موضوعیت خود معمار و معماران تا تشکل ها فراگیر شوند.

پرداختن به موضوع های فن و کاربری در همکاری و هم آوائی و گفتمان با مدیریت دولتی در امر مسکن و همراه با تحلیل و  ارائه راه حل در امر حاشیه نشینی و همگامی و برنامه ریزی برای امر Zoning ordinance  و یا Building Code   

  و یا    و تلاش و تکاپو برای شفاف سازی امر شهرداری و   خیلی دیگر تا طرح آوری معماری برای خلق شهرهای و اقماری و باز هم سازماندهی اقتصاد و نقش جدی آن در تولید کلان ساختمان واینکه معماری ما پیچیده است و نباید آن را خیلی به یک برگزیده هنرمند وانهاد و معماری و خلاقیت در معماری ناگزیر از انجمن و گروه و تشکل های از این دست و ناگزیر از کار انجمن و گروهی است . و این اتفاق ها و ستاره ها نیستند که فرهنگ معماری را می آفرینند. و خیلی های دیگر و هم نگاه به جهان و فن آوری در جهت بهسازی محیط طبیعی و زیست محیطی که. انگار در بطن خاکستری مدیریت با اقتدار ، رنگ ها و سرودها شعله می کشند همسان چپ جدید که در هیأت سبزها تنها از آب و درخت و چکامۀ آوای نهنگ و جزایر مهجور مرجانی دفاع می کند و می خواند و نعره می زند و پای می کوبد که ای زمین مادر، ای زحمتکش، ای پرزایش، فریاد خود را برکش!

و باز مکرر می کنم که کروکی هایش صرفا" عکاسی طراحی شده از معماری نیست بلکه یک ذهن شاعراست که معماری ایران را می داند و می پرسد و در طرح زنی هایش باز می یابد و در یافت هایش را باز می نمایاند در قالب طرح هایش و آن است که کارهایش دارای طعم سیحونی است و چنانکه نقش هایش عطر سیحونی!

و اما، معمار با آثار مونومنتال، خیام و نادر و بوعلی و دیگران و آنها که مثال و نشان ایران اند  و دانش ایران در آن معماری متبلور می شود وبازهم، اما بارها، او چکامه می سراید، در ارتباط با درک مدرن و مدرنیته، در آثار عام خود می نماید که چطور می باید که رشته و سررشته با نیازهای امروز درهم بافته و تنیده شود و اما در احساس گرایی او آن می کند که یک معمار، انگار ناممکن را طرح می کند تا شاعری پیشه کند در طرح یک ویلا در اطراف یک خرسنگ و کارها و آثار معمارنه اش و نقش های او برنمد و خیلی و خیلی ... آنها را زود و آسان می شود یافت ولی آما به همان سان، دریافت؟

و اما حرف آخر اینکه اگر چند مقدماتی هرگز سال بالائی نمی شود و سال بالائی هرگز مقدماتی نبوده است و من می گویم که من باقی مانده ام در حسرت معمار شدن، اما در آن آتلیه های داغ  و پرهیاهو و شلوغ و پرتکاپو هم پرگفتگو و آن لحظه های سیحونی، هنوز با من است.

خاطرۀ شوخ چشمی خط نویسی های مهمل بر رلووه های بدانسان استادانه راندو شده و هم معماری با فکرها و اتوود و پونسیو و  فاساد و مقطع و پرسپکتیو و پروژه و برنا مه  اسکیس و یا پروژه دکور، راندو و لاوی و کاغذ دسن و کاغذ راندو کشیده و گسترده روی شاسی های غول پیکر پراز گرافوس و قلم مو و گوهاش و آنهمه یا عرصه های هنر و حجاری با طراحی سیاه قلم و مجسمه سر و نیم تنه و طرح برجسته و یا طراحی حالات و قیافه و یا مدل بیجان با کمپوزیسیون تزیینی و مدلاژ و آنتیک و منظره و فرسک و یا در نهایت پروژه دیپلم و ارزش گزاری مانسیون اول و یا نیم مانسیون و مدال درجه دوم با تشویق و یا ممتاز و کف زدن ممتد حضار!

 

و اما هوشنگ سیحون، یک معمار است چون درست آرمانگرا و درست منتقد و معترض از یکسو و هم زمان و هم سان، درست مدبر و چاره جو و دست اندرکار و کاردان است. و باز هم او یک معمار است زیرا که خود یک حکایت معماری است و به روایتی یک کمپوزیسیون پویا از اجزاء و عناصر دیگرگون و دیگر سان که متعادل و مجموع اند و نه مغشوش و بی رنگ و حال؛ که یک و یک آنها یک رساله اند. اینست که او را فهرست می کنم و می گویم که او، نخست، یک آموزش گر در معماری است که بوزار پاریس را گرامی داشت و اندیشه کرد و تداوم بخشید در قالب و روال آداب و آئین پارسی، و این است که او در دانشکدۀ ماومن یک جامعه خلق کرد از مجموعه های کوچک و تو در تو به نام آتلیه که هر کدام حاوی یک خانواده و خاندان و گروه و قبیله است که در آن شخص از گروه می آموزد و جمع با فرد، تعالی می یابد و دوم او یک پرچم دار و پیشرو و خط وربط دار در معماری مونومنتال است که انعکاس مستقیم تمدن امروز و دیروز وطن است و سوم، یک معمار شاعر است برای آفرینش فکر و حس شخصی و خصوصی و سوم یک سیاست گزار است در نوسازی و بهسازی محیط ساخت و ساز و چهارم یک تشکل دهنده است در عرصه معمار و معماران و پنجم یک معمار جمع و جامعه است در قالب آرشیتکت طراح فضاهای عام و آمیزش توامان فضا و اجتماع و ششم او یک دارنده و برازنده خرد امروز جهانی در عرصۀ معماری و شهر و هم پاسدار میراث گرانقدر این کهن بوم و بر و هفتم یک طراح کروکی های بیان گر که شکوه کاه گل و ده و قصبه را در می یابد و باز هم آخر اینکه او ایران و ایرانی است.

اینست که چرا تاریخ زمان و جغرافیای مکان با او همبود و همسو است.

اینست که چرا سرودها و پرچم ها و رنگ های پرهای و هوی در بطن این مرد پر حضور، روان اند و می لغزند و سُر می خورند، چنانکه رقص آواز و نوای ملودی بر استواری ریتم و حجم های معماری بر استروکتور با اقتدار با انضباط!

و سخن آخر اینکه او گرامی است و همواره و همیشه به روایت تصویر ها و کروکی های کارتونیک و مشهور لکوربوزیه، این پرنده است که بر الاغ سواری می کند و نه زبانم لال یک الاغ روی یک پرنده.   
adelaide forecast
دوشنبه 24 دی 1397 08:05 ب.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've
worked hard on. Any tips?
adelaide weather
دوشنبه 17 دی 1397 08:09 ب.ظ
This is a very good tip especially to those new to the
blogosphere. Short but very accurate information… Thank you for
sharing this one. A must read article!
Funny Hamster
یکشنبه 16 دی 1397 04:34 ب.ظ
This has to be the cutest funniest picture of a hamster ever.
Check out this picture of a hamster eating a cracker if you’re
in need of a smile http://dapalan.com/A0LD
Funny Cat Picture
شنبه 15 دی 1397 06:10 ق.ظ
Howdy, I believe your web site may be having internet browser
compatibility issues. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it has some overlapping issues.

I just wanted to provide you with a quick heads up!
Apart from that, fantastic site!
The Red Tea Detox
یکشنبه 9 دی 1397 03:27 ق.ظ
I love your blog.. very nice colors & theme.
Did you create this website yourself or did you hire someone
to do it for you? Plz answer back as I'm looking
to create my own blog and would like to know where u got this from.
thanks a lot
tabletky na rast svalov
پنجشنبه 6 دی 1397 04:15 ب.ظ
Your means of telling the whole thing in this article is genuinely good,
all be able to easily understand it, Thanks a lot.
Funny Picture
چهارشنبه 28 آذر 1397 08:04 ق.ظ
I've learn several excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting.
I surprise how so much effort you set to make such a magnificent informative website.
kitty_kindel
سه شنبه 27 آذر 1397 09:25 ب.ظ
The type of fun you’re seeking can be had with http://www.camgirl.pw/kitty_kindel/. Take
a good look at this busty beauty. She’s stacked in every way possible.

Saying that she’s easy on the eyes is an understatement.

This darling is absolutely gorgeous and lots of fun to hang out with.
nike rose
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:31 ق.ظ
I am just writing to let you be aware of of the beneficial discovery my wife's girl obtained visiting yuor web blog. She even learned numerous pieces, which included how it is like to possess an incredible coaching nature to get other people easily know various specialized subject matter. You truly did more than visitors' expectations. Thank you for offering the beneficial, trustworthy, explanatory and also fun tips about this topic to Evelyn.
nike huarache
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:21 ب.ظ
I just wanted to make a word in order to say thanks to you for these precious information you are sharing on this website. My long internet search has at the end been paid with excellent concept to talk about with my best friends. I 'd tell you that we website visitors are definitely blessed to be in a magnificent network with so many brilliant professionals with very beneficial concepts. I feel truly fortunate to have come across your web pages and look forward to some more amazing minutes reading here. Thank you once again for everything.
Free Expired Domain List
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:10 ب.ظ
This is the part of my site where I list all of the expired domains from sites that I scrape.
I scrape the most popular sites on the internet to produce lists of expired
domains. All the lists are free, and I try to update them as often as
possible.
Free Expired Web 2.0 List
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:32 ق.ظ
Here is where I put all of my expired web 2.0 accounts.

I scrape massive lists and then check to see if they’re expired.

I think you’ll be surprised by the number
of accounts that I come across. Hopefully, you’ll be able to put these expired
accounts to good use.
machaincosplay.us
چهارشنبه 23 آبان 1397 10:52 ب.ظ
Hi there I am so grateful I found your blog page, I really found you by error, while I was searching on Bing for something else,
Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a marvelous post and
a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),
I don't have time to read through it all at the moment
but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
much more, Please do keep up the great work.
cosplay costumes
شنبه 5 آبان 1397 04:17 ب.ظ
I was curious if you ever thought of changing
the page layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of content
so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.

Maybe you could space it out better?
ranitidine
سه شنبه 17 مهر 1397 12:47 ق.ظ
Hey very nice blog!
vanonicosplay.us
یکشنبه 1 مهر 1397 02:33 ب.ظ
Very soon this site will be famous among all blogging and site-building
users, due to it's fastidious articles
sandacosplay.us
شنبه 31 شهریور 1397 01:30 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I am trying
to find things to improve my site!I suppose its ok to use
a few of your ideas!!
Qualitycosplay.com
یکشنبه 18 شهریور 1397 03:51 ب.ظ
Hi there, I found your site via Google while searching for a comparable
topic, your website came up, it appears great.
I have bookmarked it in my google bookmarks.
Hello there, simply become alert to your weblog via Google, and located
that it is really informative. I'm going to watch out for brussels.
I'll appreciate should you proceed this in future. Many
other folks will likely be benefited out of your writing.
Cheers!
Quality Cosplay
یکشنبه 18 شهریور 1397 01:07 ق.ظ
Hi, i believe that i noticed you visited my weblog thus i came to return the desire?.I'm trying to find issues to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!
cosplay costumes
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:20 ب.ظ
Having read this I thought it was really enlightening.
I appreciate you finding the time and energy to put this short article together.
I once again find myself spending a significant amount of time both reading
and leaving comments. But so what, it was still worth it!
source
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:11 ب.ظ
Thanks very nice blog!
zithromax
شنبه 3 شهریور 1397 04:41 ب.ظ
Good blog you've got here.. It's difficult to find high quality
writing like yours nowadays. I seriously appreciate people
like you! Take care!!
buy viagra online us pharmacy
جمعه 26 مرداد 1397 09:55 ب.ظ
I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never
found any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me.
In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web
will be much more useful than ever before.
xnxx
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:29 ق.ظ
Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say,
I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
Do you have any suggestions for inexperienced blog writers?
I'd genuinely appreciate it.
https://www.mindomo.com/
شنبه 16 تیر 1397 10:18 ب.ظ
Prettу nice post. Ӏ just stumbled upon your blog andd wanted to
mention that I've truly enjoyed browsing yօur blog posts.
In any case I'll be subscribing too your feed and I'm hoping
you write again soon!
chocolate
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 10:02 ق.ظ
Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other blogs?
I have a blog based upon on the same information you discuss and would love to have you
share some stories/information. I know my visitors would appreciate your work.
If you are even remotely interested, feel free to
send me an e mail.
joma jewellery quarter
شنبه 18 فروردین 1397 08:43 ب.ظ
Unless you want your online business to
endure dismally low sales and by no means actually make it off the ground.
Robert's Blow Boy
شنبه 18 فروردین 1397 08:02 ب.ظ
Floral.
Robert's Blow Boy
شنبه 18 فروردین 1397 07:26 ب.ظ
You'dnot have an idea how I respect pets. Your final remark sounds rather as though a 5-year-old stated it.

Certainly, you can certainly do better.
Robert's BJ boy
شنبه 18 فروردین 1397 01:29 ب.ظ
And Romney destroyed by about 3.5 million votes.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30